بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: حکم اعدام/ شکنجه و بدرفتاری

عفو بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری