بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در مورد نگرانی از اعمال شکنجه، بازداشت خودسرانه و حکم اعدام

عفو بین الملل
۱۶ مهر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری