ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی، در بارۀ نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری : سلمان رسول پور

عفو بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری