بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : نگرانی از شکنجه و بدرفتاری/ زندان انفرادی

عفو بین الملل
۱ مهر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری