بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری با دکتر مهدی ذاکریان، بازداشت در زندان انفرادی

عفو بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری