بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : زندانیان وجدانی محکوم به اعدام در اعتصاب غذا

عفو بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری