ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : نگرانی از اجرای حکم شلاق، ش. قربانی

عفو بین الملل
۲۲ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری