بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

با احمدی نژاد چه باید کرد

رویا برومند
روزنامه نیویورک سان
۳ مهر ۱۳۸۷
مقاله از روزنامه