بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: تشدید بحران حقوق بشر، چهره ها و موردهایی از سرکوب احمدی نژاد

دیده بان حقوق بشر/کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران
دیده بان حقوق بشر/کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران
۲۸ شهریور ۱۳۸۷
گزارش