بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: به اعمال فشار بر مدافعان حقوق زنان، که با تبعیض مبارزه می کنند، خاتمه دهید

عفو بین الملل
۵ شهریور ۱۳۸۷
بیانیه