بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : امکان وجود زندانیان عقیدتی/نگرانی از شکنجه و بدرفتاری : آموزگاران بهایی مذهب

عفو بین الملل
۵ بهمن ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری