بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در باره نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری/وضعیت پزشکی حسن حکمت دمیر

عفو بین الملل
۱۸ دی ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری