بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : حکم اعدام/ اجرای قریب الوقوع حکم/ محاکمه غیرعادلانه : امیر امراللهی

عفو بین الملل
۲۸ دی ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری