بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : نگرانی از شکنجه فرهاد دوستی پور

عفو بین الملل
۳ خرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری