بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در مورد اعدام قریب الوقوع/ اشکالات حقوقی : محمد فدایی

عفو بین الملل
۲۳ خرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری