بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در مورد نگرانی از شکنجه/ زندانی عقیدتی/نگرانی از وضعیت پزشکی: محمد صدیق کبودوند

عفو بین الملل
۵ تیر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری