ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : نگرانی از شکنجه و بدرفتاری/ نگرانی از صدور حکم اعدام : اعضای یک گروه سلطنت طلب

عفو بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری