بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : بازداشت خودسرانه/نگرانی از شکنجه یا بدرفتاری: محبوبه کرمی و دویست تن دیگر

عفو بین الملل
۲۸ خرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری