بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در مورد حکم اعدام سعید جزی

عفو بین الملل
۷ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری