بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در باره حکم اعدام/ نگرانی از اعدام صغرا نجف پور

عفو بین الملل
عفوبین الملل
۴ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری