بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در باره بازداشت خودسرانه/نگرانی از اعمال شکنجه یا بدرفتاری با ناهید کلهر

عفو بین الملل
۱۱ تیر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری