ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اولین اعدام ها در ملاء عام پس از منع این کار در ژانویه دوهزارو هشت گامی است به عقب

عفو بین الملل
عفوبین الملل
۲۱ تیر ۱۳۸۷
بیانیه