بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اعلام تعلیق سنگسار قدمی مثبت است اگر چنانچه اجرا شود

عفو بین املل
عفوبین الملل
۱۶ مرداد ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی