بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت و توقیف خودسرانه و بدون تفهیم اتهام پزشکان کارشناس ایدز

عفو بین الملل
عفوبین الملل
۱۶ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری