ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت خودسرانه/نگرانی از شکنجه و بدرفتاری/زندانیان عقیدتی: دوازده دانشجو

عفو بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری