بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از شکنجه و بدرفتاری با زینب بایزیدی

عفو بین الملل
۱۱ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری