ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : گزارش ساليانه ايران ٢٠٠۷

عفو بین الملل
۱۳۸۶ — ۱۳۸۷
گزارش