بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: ایران برخلاف روند جهانی کاهش صدور و اجرای حکم اعدام گام برمی دارد

عفو بین املل
عفوبین الملل
۸ مرداد ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی