بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

بیانه رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد برومند به کمیته حقوق بشر سازمان ملل، به مناسبت چهارمین بررسی دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران

رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۱۷ مهر ۱۴۰۲
نطق

متن این بیانه به فارسی در دتسرس نیست.