بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
منشاء و چگونگی نقض حقوق بشر در ایران

ایران باید هدف گرفتن و کور کردن معترضان با گلوله‌ها شاچمه‌ای را متوقف کند

رهینی هار، رانیت میشهوری، سامان ضیاظریفی
مجله «لنست»
۲۹ مهر ۱۴۰۲
مقاله از مجله

متن این مقاله به فارسی در دسترس نیست.