بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

اعدام‌های فراقضایی و جمهوری اسلامی ایران: گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۵ مهر ۱۴۰۲
گزارش

متن این گزارش کوتاه به فارسی در دسترس نیست.