بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

نامه خیلی محرمانه شمخانی به خامنه‌ای و رئیسی، اقدامات پیشنهادی جهت جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت
قیام تا سرنگونی - سازمان مجاهدین خلق ایران
۱۷ آبان ۱۴۰۱
مدرک رسمی