بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: ایران «موج وحشت‌ناک» اعدام‌ها را متوقف کند

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه به فارسی در دسترس نیست.