بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

کشور‌ها و سازمان ملل نگذارند که ایران جلسات آینده در زمینه فن‌آوری و حقوق بشر را هدایت کند

۱۳ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
فراخوان/اقدام فوری