بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در تبریز: ۳۵ نفر به اتهام «اعمال نامشروع و مشروبخواری» شلاق خوردند

روزنامه اطلاعات
۱۸ آذر ۱۳۶۱
گزارش

(عنوان اصلی این مقاله، «در رابطه با مبارزه با فحشاء و منکرات - درباره ۳۵ مجرم در تبریز، حد شرعی اجرا شد» است.)

تبریز – خبرنگار اطلاعات: روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی تبریز اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به پرونده ۳۵ نفر از متهمان که در رابطه با انجام اعمال نامشروع و مشروبخواری دستگیر شده بودند رسیدگی و امکار زیر را صادر کرد:

 1. میرمحمدعلی سید ولی زاده، فرزند میرهاشم
 2. جعفر فایقی، فرزند رحیم
 3. هایده تقی پور، فرزند صدق
 4. زهرا خسروی، فرزند حسین
 5. فریده اصغروندی، فرزند اکبر
 6. اکبر عبدی، فرزند محمد حسین،
 7. رحیم هاتفی، فرزند تیمور
 8. حسین قاسمی، فرزند حیدر

به جرم داشتن رابطه نامشروع هر کدام به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شدند.

 1. فقان بشیری، فرزند بشیر
 2. فرهاد بشیری، فرزند بشیر
 3. محرم مصباحی، فرزند حیدرعلی
 4. اسماعیل جعفرزاده، فرزند محمد علی
 5. مهدی طیارنژاد، فرزند میرآقا
 6. جعفر لطفی، فرزند لطف الله
 7. حسین رحیم زاده، فرزند رسول
 8. قهرمان قهرمان زاده، فرزند حسین
 9. تیمور کاظمی، فرزند نصرالله
 10. داود مردافکن، فرزند فتحعلی
 11. بهروز پوششی، فرزند صمد
 12. محمد تقی حسن زاده، فرزند حسن

به جرم مشروبخواری هر کدام به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکومیت یافتند.

 1. عقیده قابلی، فرزند مجتبی
 2. فاطمه شمس ربطی، فرزن عبدالله

به جرم داشتن رابطه نامشروع هر کدام به تحمل ۷۵ ضربه شلاق

 1. حمد الله عبدی، فرزند علی به جرم داشتن رابطه نامشروع به تحمل ۷۰ ضربه شلاق
 2. معصومه مهدی پور، فرزند علی اکبر
 3. حسن شوکتی، فرزند علی

به جرم داشتن رابطه نامشروع هرکدام به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند

 1. بیوک شاه مرادی، فرزند علی اصغر، به جرم خوردن الکل به تحمل ۶۰ ضربه شلاق
 2. مجید پناهی، فرزند حبیب
 3. مجید دانشمند، فرزند حسن

به جرم خوردم الکل هر کدام به تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شدند

 1. محمد شریف شبانی، فرزند رستم
 2. کیومرث مظارات، فرزند حمده
 3. علی مظارات، فرزند حمزه
 4. حسین شیرزاد، فرزند حسن
 5. رحیم طاهایی، فرزند سید حسن

به جرم داشتن رابطه نامشروع هرکدام به تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

همچنین

 1. معصومه شمیرانی، فرزند اصغر به جرم داشتن رابطه نامشروع به تحمل ۲۰ ضربه شلاق
 2. جعفر سعادتی شاملو، فرزند مراد، به جرم داشتن رابطه نامشروع بع تحمل شصت ضربه شلاق محکومیت یافتند.

احکام صادره درباره هر ۳۵ مجرم به مرحله اجرا درآمد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309