بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

سخنان نرگس محمدی در مورد قضات، قوانین، قوه قضاییه، و زنستیزانه ایران

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
۱۸ مهر ۱۴۰۰
ویدئیو