بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

موج هولناک اعدام‌ها در ایران: استفاده رو به افزایش مجازات اعدام علیه اقلیت‌های تحت ستم

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین‌الملل
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری

این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.