بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل متحد:بهمحکوم کردن معتر ضان مسالمتآمت ز به اعدامپایان دهید

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۰ آبان ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.