بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

ابراز نگرانی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب رو به افزایش بر اساس دین

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۳۱ مرداد ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه به زبان فارسی در دسترس نیست.