بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

خطر غریب الوقوع اجرای حکم اعدام ده‌ها نفر در زندان عادل‌آباد شیراز

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۸ فروردین ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری

متن این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.