بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دادرسی بین المللی

۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدرک رسمی