بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

قانون‌گزاران بلژیک لایحه مبادله زندانی با ایران را رد کنند

۱۱ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۲۱ تیر ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه به فارسی در دسترس نیست.