بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگران سرکوب جامعه مدنی در ایران هستند

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۵ خرداد ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری