بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

۱۱ سازمان حقوق بشر: تلاش ایران برای اجتناب از مسئولیت‌پذیری از طریق بازدید یکی از گزارشگران سازمان ملل

۱۱ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه را به صورد پی‌دی‌اف بخوانید.