بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

۳۸ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند: ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران را تجدید کنید

۳۸ سازمان حقوق بشر
۴ فروردین ۱۴۰۱

متن این بیانیه به فارسی در دسترس نیست.