بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

کیفرخواست حامد نوری

دادگستاری عمومی سوئد / ترجمه مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۳۰ تیر ۱۴۰۰
مدرک رسمی

متن این کیفرخواست به فارسی در دسترس نیست.