بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

رای دادگاه فدرال سویس در مورد بررسی پرونده ترور کاظم رجوی

دادگاه فدرال سویس
۱ مهر ۱۴۰۰
مدرک رسمی

متن این حکم به زبان فارسی در دسترس نیست.