ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش سال ۱۹۹۵ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

موریس د. کاپیتورن
سازمان ملل متحد
۲۸ مهر ۱۳۷۴
گزارش