ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

پیوست به گزارش سال ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

رینالدو گالیندوپل/سیروس ناصری
سازمان ملل متحد
۱۶ بهمن ۱۳۷۱
گزارش