بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

بیانه مشترک ۱۳ سازمان غیر دولتی به دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، اوت ۲۰۲۱

۱۳ سازمان غیر دولتی از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۸ شهریور ۱۴۰۰
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه به فارسی در دسترس نیست.